[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 เมนูหลัก
  ประวัติความเป็นมา  
  กองร้อยที่ 1  
  กองร้อยที่ 2  
  กองร้อยที่ 3  
  กองร้อยที่ 4  
  กองร้อยที่ 5  
  กองร้อยที่ 6 (สมทบ)  
  ระเบียบกองทุนและสวัสดิการฯ  
  กองทุนรุ่น33.  
  หน้าหลักเว็บบอร์ดใหม่  
  สมัครสมาชิก  
  ผู้บังคับบัญชา ตร.ภ.2  
     
 ความทรงจำของพวกเรา
 

ชีวิตในกองร้อย

 
ปฏิทินกิจกรรม
 
<< มีนาคม 2566 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

รายการกิจกรรมทั้งหมด
 
เว็บไซต์แนะนำ
   

สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์
   
 
มุมนักเสี่ยงโชค
 
 
หนังสือพิมพ์ / ระบบ Email
    


  

สมาชิกเขาน้อย33
ระเบียบกองทุนและสวัสดิการนักเรียนพลตำรวจรุ่นที่ 33

อาทิตย์ ที่ 25 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2552


ระเบียบกองทุนและสวัสดิการนักเรียนพลตำรวจรุ่นที่ 33

                  กองทุนและสวัสดิการนักเรียนพลตำรวจรุ่นที่ 33 จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสวัสดิการ     และช่วยเหลือกรณีเพื่อนที่เข้าร่วมกองทุนเสียชีวิต และสมาชิกในครอบครัวของผู้เข้าร่วมกองทุนเสียชีวิต  ตลอดจนการจัดการพบปะสังสรรค์ประจำปีโดยจะมีคณะกรรมการบริหารกองทุน 1 ชุดเป็นผู้บริหารจัดการ  เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน จึงวางระเบียบไว้ดังนี้

1. ระเบียบนี้เรียกว่า “ ระเบียบกองทุนและสวัสดิการนักเรียนพลตำรวจรุ่นที่ 33” ( กองทุน นพต.33)

2. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป

3. คำจำกัดความในระเบียบ

          3.1    “เงินกองทุน” หมายถึงเงินที่ได้จากการจัดเก็บจากสมาชิกเป็นรายปีโดยได้รับจากการลงทะเบียนพบปะสังสรรค์ประจำปี  ,  เงินจากการจัดกิจกรรมต่างๆของรุ่น  ,  เงินบริจาคจากห้างร้าน บริษัทต่างๆ ฯลฯ

          3.2    “สมาชิกกองทุน” หมายถึง เพื่อน นพต.รุ่นที่ 33 ชลบุรี ที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อน นพต.(ตชด.) และเพื่อน นพต.ต่างโรงเรียน(เทียบรุ่น) ที่เข้าร่วมโครงการ  การเข้าร่วมโครงการโดยเข้าร่วมการพบปะสังสรรค์ประจำปี อย่างน้อย 1 ครั้งภายใน 3 ปีโดยนับจากปีปัจจุบัน

          3.3    การสิ้นสุดสภาพการเป็นสมาชิก
                    3.3.1 ขาดการติดต่อกับรุ่นเกิน 3 ปี( ตามข้อ 3.2)

          3.4     “บุคคลในครอบครัว” หมายถึง
                    3.4.1     บิดา / มารดา ตามความเป็นจริง(แก้ไข) 
                    3.4.2     ภรรยาที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายของสมาชิก
                    3.4.3     บุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของสมาชิก แต่ต้องมีอายุไม่เกิน 20 ปีบริบูรณ์

          3.5  “คณะกรรมการกองทุน”  หมายถึง สมาชิกกองทุนที่ได้รับแต่งตั้งหรือคัดเลือกจากสมาชิกให้บริหารจัดการกองทุน ซึ่งประกอบไปด้วย ประธานกรรมการ 1 คน(ประธานรุ่นเป็นประธานโดยตำแหน่ง)     , รองประธานกรรมการ 1 คน(รองประธานรุ่นเป็นรองประธานฯโดยตำแหน่ง       , เลขานุการ 1 คน  ,      เหรัญญิก 1 คน , คณะกรรมการ   11  คน คณะกรรมการกองทุนฯมีวาระ 1 ปี (คณะกรรมการกองร้อยละ 2 คน ยกเว้นกองร้อยที่ 6 คณะกรรมการ 1 คน) (รายชื่อตามผนวก ก.)

4. การบริหารเงินกองทุน

          4.1  เงินกองทุนแบ่งเป็น 2 ส่วนดังนี้
                    4.1.1 ฝากไว้ในบัญชีประเภทออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาย่อยบางละมุง(ตลาดนาเกลือ)หมายเลขบัญชี  59-2-008392-1  ชื่อบัญชี “กองทุนและสวัสดิการนักเรียนพลตำรวจรุ่นที่ 33”  การเบิกจ่ายใช้สมาชิกจำนวน 2 ใน 3 จึงจะดำเนินการเบิกถอนและปิดบัญชีได้
                    4.1.2 ประธานกรรมการเก็บไว้ 11,000 บาทเป็นเงินสำรองฉุกเฉิน   การเบิกจ่ายเงินทั้ง 2 ส่วน ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ

         4.2 ให้เหรัญญิกจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย  และแจ้งให้สมาชิกทราบในการพบปะสังสรรค์ประจำปี  หรือทางเว็บไซต์  www.chonburi33.com 

 
        4.3 คณะกรรมการกองทุน มีหน้าที่ดำเนินการบริหารจัดการกองทุน ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของระเบียบนี้

5. การจ่ายเงินช่วยเหลือสมาชิก
         5.1  สมาชิกกองทุนเสียชีวิต ช่วยเหลือรายละ 10,000 บาท พวงหรีดราคา 500 บาท 1 พวง
         5.2  บุคคลในครอบครัวสมาชิกเสียชีวิต ช่วยเหลือรายละ 5,000 บาท พวงหรีดราคา 500 บาท 1 พวง
            (  ใช้เงินสำรองจากประธานฯ โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการฯ)

6. การช่วยเหลือสมาชิก นอกเหนือจากระเบียบที่วางไว้ ให้คณะกรรมการพิจารณาร่วมกันเป็นรายๆไป

7.  ให้จัดให้มีการพบปะสังสรรค์ประจำปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

                                                        ประกาศ     ณ     วันที่     23    ตุลาคม   2552

                                                               ลงนาม   ร.ต.ท.     สยาม  เพลินจิตร
                                                                                      (   สยาม  เพลินจิตร )
                                                           ประธานกองทุนและสวัสดิการนักเรียนพลตำรวจรุ่นที่ 33

 

***********************************

ผนวก ก.
รายชื่อคณะกรรมการกองทุนฯ


                         1. ประธานกรรมการ    ร.ต.ท.สยาม เพลินจิตร   
                         2. รองประธานกรรมการ ...จ.ส.ต.บัญชา แสงดี  
                         3. เลขานุการ / เหรัญญิก  จ.ส.ต.ยุทธการ บุหรัน
                         5. คณะกรรมการ (กองร้อยที่1) จ.ส.ต.วุฒิไพศาล ด่างทอง
                         6. คณะกรรมการ (กองร้อยที่1) จ.ส.ต.ชัยศักดิ์ ปุณสาร
                         7. คณะกรรมการ (กองร้อยที่2) จ.ส.ต.สหพชร งามษ์วงษ์
                         8. คณะกรรมการ (กองร้อยที่2) จ.ส.ต. วิทวัส จันศรี
                         9. คณะกรรมการ (กองร้อยที่3) จ.ส.ต.อุทัย จารย์คำมา
                       10. คณะกรรมการ (กองร้อยที่3) จ.ส.ต.บัญชา แสงดี
                       11. คณะกรรมการ (กองร้อยที่4)...............................................
                       12. คณะกรรมการ (กองร้อยที่4)................................................
                       13. คณะกรรมการ (กองร้อยที่5) จ.ส.ต.จินวัฒน์ วงษ์เจริญ
                       14. คณะกรรมการ (กองร้อยที่5) ร.ต.ท.บันลือ งามสะพรั่ง
                       15. คณะกรรมการ (กองร้อยที่6) จ.ส.ต.กริชดิศรณ์ ยืนยาว

 


 เข้าชม : 24375


สมาชิกเขาน้อย33 5 อันดับล่าสุด

      รายชื่อผู้เข้าร่วมงานเลี้ยงรุ่นปี 55 19 / ก.ค. / 2555
      แบบทดสอบออนไลน์ 27 / ก.พ. / 2555
      ภาพงานศพ ด.ต.สัมพันธ์ สารคำ 102 วันที่ 7 ม.ค.55 12 / ม.ค. / 2555
      ธารน้ำใจชาวสุริยคราส 2 / พ.ย. / 2554
      LAGUNA HEIGHTS PATTAYA ลากูน่าไฮท์ พัทยา 26 / ม.ค. / 2554


   สำนักงานตำรวจแห่งชาติ /ตำรวจภูธรภาค1 /ตำรวจภูธรภาค2 /ตำรวจภูธรภาค3 /ตำรวจภูธรภาค4 /ตำรวจภูธรภาค5 /ตำรวจภูธรภาค6 /ตำรวจภูธรภาค7 /ตำรวจภูธรภาค8 /ตำรวจภูธรภาค9

   ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค1 /ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค2 /ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค3 /ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค4 /ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค5 /ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค6
   /ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค7่ /ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค8่ /ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค9

powered by maxsite 1.10
แลกลิงค์ นำ code ไปติดที่เว็บแล้วแจ้งทาง Email หรือ webboard